Disposem d’espais habilitats per a l’emmagatzematge de substàncies perilloses, la manipulació, la càrrega i la descàrrega de matèries que tinguin cert perill.

servicio-almacenamiento-sustancias-peligrosas

Quan es tracta de realitzar l’acumulació i el dipòsit de substàncies amb perill, comptem amb les prescripcions tècniques ajustades al dipòsit i activitats connexes dels líquids perillosos tenint en compte la normativa relacionada amb l’àrea de les instal·lacions, la documentació necessària, les distàncies entre instal·lacions de superfície i entre els recipients amb l’adopció de mesures i sistemes addicionals de protecció, entre altres especificacions.

L’emmagatzematge de substàncies perilloses es fa principalment en contenidors d’emmagatzematge especialitzats. L?objectiu principal d?aquests contenidors és emmagatzemar agents nocius i perjudicials que són una amenaça potencial per a la salut humana. Aquests contenidors estan especialment dissenyats per emmagatzemar materials perillosos amb la màxima efectivitat.

Avantatges d'Emmagatzemar Substàncies Perilloses amb nosaltres

Seveso

Dissenyem la millor estratègia per complir amb la normativa Seveso.

Qualitat

La qualitat assegura la satisfacció del client i la reputació empresarial.

Certificacions

Les certificacions asseguren el compliment normatiu i credibilitat empresarial.

Infraestructures

Les infraestructures milloren la capacitat i l'eficàcia empresarial.

Normativa d'emmagatzematge de substàncies perilloses

Algunes substàncies perilloses, a més de tenir riscos per si mateixes, són capaces de tenir reaccions perilloses quan estan en contacte amb altres. Les substàncies perilloses incompatibles són aquelles que en posar-se en contacte entre elles pateixen una reacció química descontrolada i molt perillosa.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals obliga l’empresari, en l’article 18, a adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries sobre els riscos per a la seguretat i la salut derivats de la seva activitat, així com de les mesures i activitats de protecció aplicables. A més, a l’article 41 del capítol 6 es recull l’obligatorietat que tenen els fabricants, importadors i subministradors d’envasar i etiquetar adequadament els productes utilitzats a la feina.

Manual d'emmagatzematge de substàncies perilloses: Normativa oficial

L’actual manual d’emmagatzematge de substàncies perilloses i el reglament oficial va entrar en vigor el 2017, tres mesos després d’aprovar-se el Reial decret 656/2017. Aquest defineix les característiques tècniques que han de seguir els emmagatzemaments de matèries químiques segons el tipus d’envàs , les categories de producte i les quantitats d’aquests emmagatzemades.

La documentació que cal per a la posada en servei, el pla de manteniment, les inspeccions anuals o la formació dels usuaris també són detallats i especificats, entre molts altres aspectes a tenir en compte.

Per a més informació sobre la normativa ITC-MIE-APQ-10 podeu consultar el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny , pel qual s’aprova el Reglament de Dipòsit d’Articles Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10 .

Pictogrames per emmagatzemar substàncies perilloses

Totes les substàncies perilloses han d’incloure en el seu envàs una etiqueta visible sobre els perills inherents a aquest i sobre les precaucions que cal prendre en la seva manipulació. La senyalització de l’emmagatzematge de substàncies perilloses és un conjunt de símbols, pictogrames, etiquetes i senyals que es fan servir per identificar i comunicar els riscos associats a les substàncies perilloses emmagatzemades. Per emmagatzemar materials perillosos de forma segura tant per a les persones com per al medi ambient, la senyalització és crucial. La classe de perill de la substància, els perills que l’acompanyen i les precaucions de seguretat que cal observar en cas de contacte o exposició s’indiquen en pictogrames, etiquetes i fitxes de seguretat.

Aquesta etiqueta contindrà el següent:

  1. Nom de la substància
  2. Nom, adreça i telèfon del fabricant o importador
  3. Símbols i indicacions de perill normalitzades per destacar els riscos principals

La fitxa de seguretat de substàncies perilloses en un magatzem

La fitxa de seguretat de substàncies perilloses, en un magatzem, serà molt important per saber les característiques tècniques que té aquest producte o substància que tenim emmagatzemat; així sabrem, a més, la quantitat i la classe d’aquest producte que tenim al nostre estoc.

Les fitxes de seguretat tenen la finalitat i raó de ser d’ evitar riscos a l’hora de fer un emmagatzematge correcte de substàncies perilloses.. Per aquesta raó és de vital importància educar tots els treballadors sobre la importància del que estan fent i que comprenguin la informació de la fitxa de seguretat abans i durant el seu maneig. A la fitxa de seguretat hi ha escrites tals característiques com:

Identificació de substància o mescla

Emmagatzematge, manipulació i transport

Identificació de perills de la substància

Propietats físiques i químiques

La seva toxicitat

Efectes adversos a la salut

Primers auxilis

Reactivitat i estabilitat

Aquesta informació esmentada serà molt important per poder agrupar totes les substàncies perilloses al teu magatzem corresponent, classificant-los així per la seva tipologia i efectes.