Apostem fermament per la màxima seguretat en tot el procés de les nostres operacions logístiques en comptar amb totes les certificacions que ho avalen.

Ens hem anat adaptant a les normatives comunitàries i nacionals a través de diferents certificacions que així ho avalen. La nostra finalitat és minimitzar riscos per evitar danys tant a les persones com als productes que emmagatzemem , manipulem i transportem, així com protegir el medi ambient.

La nostra garantia de seguretat compleix totes les normatives d’emmagatzematge de productes químics perillosos , de transport de mercaderies perilloses, de prevenció de riscos laborals i de seguretat contra incendis, així com els requisits legals de Seguretat i Salut a la feina.

Avantatges de Seguretat en el Maneig de Productes Químics amb nosaltres

Certificacions

Comptem amb les certificacions que avalen la nostra feina.

Certificació ISO 9001

Certificació ROESP

Certificació RSIPAC

Certificació SQAS

certificado-sandach

Certificació Sandach

responsible-care

Certificació Care

certificacion-apq10

Certificació APQ

certificado-ritsic

Certificació Ritsic

certificacio-ifslogistics

Certificació IFS Logistics

La certificació ISO 9001 és un estàndard internacional que estableix els requisits per a un sistema de gestió de qualitat efectiu en una organització . Aquesta certificació es basa en la millora contínua i en la satisfacció del client, i s’aplica a qualsevol organització, ja sigui gran o petita, pública o privada.

La certificació ISO 9001 implica una avaluació detallada dels processos i procediments de l’organització i la seva implementació implica l’adopció d’un enfocament sistemàtic per a la gestió de la qualitat en tots els aspectes de l’organització. El procés de certificació implica l‟avaluació per part d‟un organisme certificador independent que avalua si l‟organització compleix amb els requisits establerts per l‟estàndard ISO 9001.

La certificació ISO 9001 és un estàndard internacional que estableix els requisits per a un sistema de gestió de qualitat efectiu en una organització . Aquesta certificació es basa en la millora contínua i en la satisfacció del client, i s’aplica a qualsevol organització, ja sigui gran o petita, pública o privada.

La certificació ISO 9001 implica una avaluació detallada dels processos i procediments de l’organització i la seva implementació implica l’adopció d’un enfocament sistemàtic per a la gestió de la qualitat en tots els aspectes de l’organització. El procés de certificació implica l‟avaluació per part d‟un organisme certificador independent que avalua si l‟organització compleix amb els requisits establerts per l‟estàndard ISO 9001.

La Certificació ROESP, també coneguda com a Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, és un registre que s’aplica a Espanya per al control dels establiments i serveis que utilitzen productes plaguicides , tant a l’àmbit de l’agricultura com al de la salut pública .

Per obtenir la certificació ROESP, les empreses han de complir una sèrie de requisits i passar una sèrie d’inspeccions per part de les autoritats sanitàries competents . Aquests requisits inclouen tenir personal capacitat i certificat per al maneig de productes plaguicides, comptar amb instal·lacions adequades per a l’emmagatzematge dels productes, disposar d’un sistema de gestió de residus i seguir les normes i els procediments establerts per la legislació espanyola.

La Certificació RSIPAC, també coneguda com a Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Castella-la Manxa, és un registre sanitari que s’aplica a aquesta comunitat autònoma . Té com a objectiu garantir la seguretat alimentària dels productes que s’elaboren , manipulen i/o comercialitzen a la regió.

Per obtenir la certificació, les empreses que es dediquen a la producció, la transformació, l’emmagatzematge, la distribució i la venda d’aliments han de complir una sèrie de requisits sanitaris establerts per les autoritats competents . Aquests requisits inclouen el compliment de les normatives sanitàries en l’elaboració i la manipulació d’aliments, el control de la qualitat i la higiene dels productes, la traçabilitat dels mateixos i la formació del personal en matèria de seguretat alimentària.

La certificació SQAS Warehouse és un estàndard internacional per a l’avaluació i la certificació de magatzems que manegen productes químics. SQAS significa “Avaluació de seguretat, qualitat i medi ambient” i es va desenvolupar per estandarditzar els processos d’avaluació i certificació dels magatzems que manegen productes químics a tot Europa.

La certificació SQAS Warehouse implica l’avaluació i el control dels aspectes de seguretat, qualitat i medi ambient dels magatzems de productes químics per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. Aquesta avaluació es realitza mitjançant una auditoria que duu a terme un organisme independent, que avalua el compliment dels estàndards SQAS per part del magatzem.

L’ acreditació SANDACH és un procés mitjançant el qual s’atorga una certificació oficial a les instal·lacions o empreses que compleixen els requisits sanitaris i fitosanitaris establerts per les autoritats competents. El terme “SANDACH” prové de la combinació de les paraules “Sanitat” i “Duanes”, referint-se a les regulacions i mesures relacionades amb la sanitat i protecció de plantes i animals en l’àmbit duaner.

L’acreditació SANDACH és especialment rellevant en el context del comerç internacional , ja que permet assegurar que els productes que s’importen o exporten compleixen amb les normatives sanitàries i fitosanitàries establertes, evitant la introducció de plagues, malalties o contaminants als països receptors.

Per obtenir l’acreditació SANDACH, les empreses han de complir una sèrie de requisits i sotmetre’s a inspeccions i auditories per part de les autoritats competents. Això pot incloure la implementació de mesures de control de qualitat, bones pràctiques de manufactura, traçabilitat de productes, entre d’altres aspectes relacionats amb la seguretat i la sanitat alimentària.

En resum, l’acreditació SANDACH fa referència a la certificació que s’atorga a les empreses que compleixen els estàndards sanitaris i fitosanitaris necessaris per al comerç internacional, amb l’objectiu de garantir la protecció de la salut pública i la seguretat alimentària.

La acreditació CARE implica sotmetre l’organització o empresa a avaluacions exhaustives per part d’una entitat acreditadora o d’un organisme independent que avalua i verifica el compliment d’estàndards i criteris de qualitat en l’atenció i la cura de la salut. Aquests estàndards poden incloure aspectes relacionats amb la seguretat del pacient, la qualitat dels serveis mèdics, la gestió de riscos, leficiència i la satisfacció del pacient.

Obtenir l’acreditació CARE és un reconeixement que l’organització o l’empresa ha demostrat un compromís amb la qualitat i la millora contínua en la prestació de serveis d’atenció i cura de la salut. Això pot proporcionar confiança als pacients, proveïdors dassegurances de salut i altres parts interessades quant a la qualitat i seguretat dels serveis brindats.

APQ (Emmagatzematge de Productes Químics) es refereixen a aquells llocs dissenyats i equipats per a l’emmagatzematge segur de productes químics. Aquestes instal·lacions estan subjectes a regulacions específiques per garantir la protecció del medi ambient, la seguretat dels treballadors i la comunitat circumdant.

La instal·lació d’una planta APQ requereix diversos elements clau, que poden variar segons la normativa local i els requisits específics. Tot i això, a continuació, esmentarem alguns aspectes generals a considerar:

  • Ubicació: Tria un lloc adequat per a la instal·lació que compleixi els requisits de zonificació i distàncies de seguretat establertes per les autoritats. S’ha de tenir en compte la proximitat a àrees residencials, fonts d’aigua, vies de transport, entre d’altres.
  • Disseny i construcció: Les instal·lacions APQ s’han de dissenyar i construir d’acord amb normes i estàndards específics. Això inclou consideracions com el tipus de construcció, materials resistents al foc, sistemes de ventilació i drenatge, sistemes de control dincendis, entre altres.
  • Seguretat i prevenció de riscos: És essencial implementar mesures de seguretat per prevenir accidents, fuites i vessaments. Això inclou la instal·lació de sistemes de detecció i extinció dincendis, sistemes de contenció de vessaments, senyalització clara i capacitació adequada per al personal.
  • Control d’accés: Cal establir mesures de control d’accés per limitar l’entrada a les instal·lacions a personal autoritzat. Això implica sistemes d’identificació, panys de seguretat, càmeres de vigilància, entre d’altres.
  • Gestió de residus: Les instal·lacions APQ han de comptar amb un pla adequat per a la gestió de residus químics, assegurant-ne el correcte emmagatzematge, etiquetatge i disposició final d’acord amb les regulacions aplicables.

Obtenir l’acreditació CARE és un reconeixement que l’organització o l’empresa ha demostrat un compromís amb la qualitat i la millora contínua en la prestació de serveis d’atenció i cura de la salut. Això pot proporcionar confiança als pacients, proveïdors dassegurances de salut i altres parts interessades quant a la qualitat i seguretat dels serveis brindats.

El Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) és un registre específic utilitzat a Catalunya, Espanya, per registrar i controlar les instal·lacions tècniques industrials i garantir-ne la seguretat.

El RITSIC és gestionat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, i té com a objectiu principal recopilar informació detallada sobre les instal·lacions industrials a la regió. Això inclou instal·lacions de diferents sectors, com químic, energètic, alimentari, farmacèutic, entre d’altres.

El RITSIC té com a objectiu millorar la seguretat de les instal·lacions industrials i facilitar el control i seguiment per part de les autoritats competents. Proporciona un registre centralitzat d’informació que permet a les autoritats fer inspeccions, avaluar riscos i garantir el compliment de les normatives de seguretat industrial.

Productes amb Pictogrames de Perill

peligro-comburente

Comburent

Indica la presència de gasos, sòlids o líquids oxidatius que poden provocar foc o combustió.

peligro-corrosivo

Corrosiu

Indica que la substància és corrosiva i que pot provocar cremades greus a la pell i danys oculars.

peligro-explosion

Explosió

Presència de substàncies explosives, autoreactives i peròxids orgànics que poden causar explosió.

gas-presurizado

Gas pressuritzat

Gas sota pressió, gas refrigerat o gas dissolt que pot explotar, originar cremades o lesions.

inflamable

Inflamable

Es poden incendiar en contacte amb l’aire o emeten gasos inflamables en contacte amb l’aigua.

peligro-grave-para-la-salud

Perill greu per a la salut

La substància pot causar càncer, dificultats respiratòries o ésser mortal o molt nociva.

peligro-medio-ambiente

Perill medi ambient

Indica que la substància és tòxica o nociva per als organismes aquàtics.

peligro-salud

Perill per a la salut

La substància pot causar toxicitat aguda, irritació de pell i ulls o provocar somnolència i mareigs.

toxicidad-aguda

Toxicitat aguda

La substància és extremadament tòxica en contacte amb la pell, si s’inhala o ingereix, i pot ser mortal.

Reglaments i Normatives de seguretat dels productes químics

Reglament APQ

El Reglament APQ és un conjunt de normes i disposicions tècniques que estableixen les mesures de seguretat que s’han d’aplicar en l’emmagatzematge i el transport de productes químics perillosos a Espanya.. APQ són les sigles de “Emmagatzematge de Productes Químics”, i el reglament estableix les mesures de seguretat i prevenció necessàries per evitar accidents i minimitzar els riscos per a la salut i el medi ambient.

El Reglament APQ s’aplica a totes les empreses que manipulen, transporten o emmagatzemen productes químics perillosos, i el seu objectiu és establir les condicions de seguretat adequades per prevenir accidents i minimitzar els danys en cas que es produeixin .

Normativa CLP

La Normativa CLP (Classification, Labelling and Packaging) és un conjunt de normes i reglaments establerts per la Unió Europea per a la classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges químiques. Aquesta normativa va entrar en vigor el 2009 i té com a objectiu harmonitzar els criteris de classificació i etiquetatge de productes químics a tot Europa.

La Normativa CLP estableix un sistema harmonitzat de classificació de substàncies i barreges químiques, basat en el sistema globalment harmonitzat (GHS, per les sigles en anglès), que s’utilitza a tot el món. Aquest sistema té en compte els perills físics, químics i mediambientals de les substàncies i barreges químiques i proporciona informació detallada sobre els riscos associats amb el seu ús.