Disposem d’espais habilitats per emmagatzemar substàncies comburents.

servicio-almacenamiento-sustancias-comburentes

En compliment de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-APQ-10, disposem d’espais habilitats per a l’emmagatzematge de substàncies comburents que, sense ser necessàriament combustibles elles mateixes, poden en general desprendre oxigen, provocar o afavorir la combustió d’altres matèries i els objectes que els continguin.

Complim amb les prescripcions tècniques a què s’ha d’ajustar l’emmagatzematge dels peròxids orgànics i de les matèries autoreactives tenint en compte la normativa relacionada amb les mesures de prevenció i control de danys, ventilació i circulació de gasos, emmagatzematge en recipients mòbils i distàncies de seguretat, entre altres especificacions.

Avantatges d'Emmagatzemar Productes comburents amb nosaltres

Autoritzacions

Les autoritzacions garanteixen compliment normatiu i credibilitat.

Formació

La formació millora l'exercici i les habilitats dels empleats.

Cura

La cura assegura la seguretat i el benestar dels empleats i clients.

Experiència

L'experiència garanteix coneixement i habilitats a l'equip empresarial.

Normativa d'emmagatzematge de substàncies comburents

L’emmagatzematge de productes químics comburents es regula per la normativa RD 656/2017 del 23 de juny i el Reglament (CE) núm. 1272/2008 que regula la classificació, l’etiquetatge i l’envasament de substàncies i barreges (CLP) .

L’emmagatzematge de substàncies comburents s’ha de fer en un lloc adequat, segur i ben ventilat, per evitar l’acumulació de gasos inflamables i la propagació d’incendis. A més, cal prendre mesures per evitar l’exposició d’aquestes substàncies a fonts de calor o flames, així com per evitar el contacte amb materials combustibles, inflamables o reactius.

Les normes d’emmagatzematge de substàncies comburents també inclouen l’obligació de mantenir les substàncies en envasos tancats i etiquetats correctament, amb la informació adequada sobre la naturalesa del producte, la seva perillositat i les precaucions a prendre. Així mateix, cal dur a terme inspeccions i revisions periòdiques per garantir el bon estat de les instal·lacions i els equips d’emmagatzematge.