LDH Chemical Logistics

Política de prevenció d'accidents greus

LDH Chemical Logistics S.A., en aplicació de l’article 8 del R.D. 840/2015 pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses la seva Política de Prevenció d’Accidents Greus destinada a garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana, el medi ambient i els béns, mitjançant la declaració pública dels següents principis, compromisos i objectius generals:

LDH incorpora la seguretat com a part essencial de la seva política empresarial. La Companyia es compromet mitjançant aquesta política de prevenció d’accidents greus a gestionar els riscos inherents a les seves activitats per protegir la seguretat de les seves instal·lacions, empleats i comunitats properes.

Per aquesta raó, disposa de la present política integrada dins de la seva organització, basada en el compliment dels principis següents:

  • Desenvolupar totes les activitats complint les exigències legals vigents. En cas que les reglamentacions no existeixin, aplicar pràctiques responsables pròpies.
  • Tenir en compte els aspectes de seguretat industrial per a totes les decisions i pràctiques empresarials.
  • Aplicar programes de control i revisió sistemàtica dels processos i les operacions, incorporant, dins d’un procés de millora contínua, pràctiques de prevenció i tecnologies més segures per a les persones.
  • Assegurar una formació apropiada dels treballadors i mantenir-los informats de la política de prevenció d’accidents greus.
  • Mantenir informades les autoritats i el públic en general sobre els programes de seguretat de la companyia.
  • L’empresa es compromet a orientar les seves activitats i serveis cap al compromís total en el compliment de la legislació i reglamentació que afecta i és aplicable a les operacions que realitza i que poden tenir un risc en què intervinguin matèries perilloses. Per això, la companyia gestiona els productes perillosos amb un risc significatiu amb l’objectiu de reduir aquest risc d’accidents greus al màxim i estableix unes normes de comportament que marquen les pautes d’actuació a tota l’organització.

La disponibilitat pública d‟aquesta política facilita la comprensió de l‟actitud de l‟organització en matèria de seguretat industrial per a qualsevol part interessada.

La Direcció és directament responsable del seu funcionament correcte i d’assegurar-ne l’efectivitat, així com de revisar-ne l’eficàcia internament i externament mitjançant les auditories.

Polinyà, 17 d'octubre de 2023

Signatura Direcció