LDH Chemical Logistics

Política De Qualitat

Declaració de la Política de Qualitat i Mediambiental

L’objectiu de LDH Chemical Logistics, SA és aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients, subministrant serveis requerits i complint els acords establerts:

Compliment de requisits

  • Qualitat dels serveis lliurats, amb tendència a zero defectes.
  • Lliurament de les quantitats i productes convinguts en els terminis compromesos.
  • Compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables.
  • Compliment dels requisits legals de seguretat i salut.
  • Compromís amb la natura, la magnitud i els impactes ambientals de la seva activitat amb el medi ambient.
  • Garantir la prohibició de drogues, narcòtics i alcohol.
  • Incrementar la seguretat durant lactivitat, influir positivament en actituds i conductes.
  • Protecció TIC de l’àmbit de la seguretat dels serveis informàtics corporatius.
  • Compromís conscient i congruent de complir integralment amb la finalitat de l’empresa, tant a nivell intern com extern, considerant les expectatives econòmiques, socials i ambientals de tots els seus participants, demostrant respecte per la gent, els valors ètics, la comunitat i el medi ambient, contribuint així a la construcció del bé comú.

Millora continua

Per això, LDH Chemical Logistics, SA millora contínuament l’eficàcia i l’eficiència del seu sistema de gestió de la qualitat i mediambiental, a través de l’establiment dels objectius que marquen els passos a fer en el camí de la millora, així com de mitigar els impactes ambientals. Es tracta daconseguir més eficàcia, amb menys errors de forma contínua.

Implicació de les persones de lorganització

És imprescindible una comprensió adequada d’aquesta Política de Qualitat i Mediambiental per part de les persones que integren LDH Chemical Logistics, SA, per la qual cosa aquesta és transmesa a tots els integrants de l’organització, i ha de ser tinguda en compte com a principi general en totes les tasques a desenvolupar.

Miguel Ángel López

Gerència

Data: 7 de juliol 2021